Agenda

 

Op maandag 3 april organiseert de Gemeente Maastricht een inventarisatie van de voor- en nadelen in geval van een mogelijke sluiting van de overweg de Duitse Poort. 

Je kunt deze inventarisatie bijwonen door je per email  

aan te melden op  [email protected]


Het event vindt plaats in La Belletsa op het Kardinaal van Rossumplein van 19 tot 21 uur.

Wat is de rol en mandaat van een stadsdeelwethouder en -regisseur?

Gisteren 23 maart 2023 had Belangen Groep de Groene Loper (BGGL) een afspraak met de stadsdeelwethouder Mackus en stadsdeelregisseur van der Waa. De onderwerpen op de agenda waren de ontwikkelingen die het verkeer ongewenst laten toenemen op de Groene Loper en de rol en mandaat van beide functionarissen.  

 

Gestart werd op de Groene Loper ter hoogte van het Vista College. Kort werd teruggeblikt op de ontmoeting met wethouder Aarts inzake de verkeersveiligheid op de Groene Loper. Al lopend naar het Noorden kwam ook de mogelijke afsluiting van de overweg de Duitse Poort en de mogelijke komst van de rechtbank en openbaar ministerie aan bod en het daardoor ongewenste effect van meer verkeer op de Groene Loper. Ook werden de opties verkend van een stadstuin die thans gevestigd is op het KPN-terrein maar op termijn daar weg moet. Deze stadstuin heeft namelijk een belangrijke verbindende waarde voor de aangrenzende bewoners. 
 

Op het pleintje aan de kop van de Frankenstraat en de Groene Loper werd kort stil gestaan bij de potenties van dit plein. Daarna werd onder het genot van een hapje en drankje door wethouder Mackus toegelicht wat de rol en mandaat van een stadsdeelwethouder is. De stadsdeelregisseurs zijn de ogen en oren van de burgers richting de gemeente en de stadsdeelwethouder is instrumenteel daar waar het domein overstijgende zaken betreft. Bijvoorbeeld in een probleem dat zowel mobiliteit als onderwijs betreft kan hij in gesprek met de betrokken wethouders de belangen van de burgers behartigen. Ook kan hij functioneel zijn bij het oplossen van kleinere problemen (mandaat). Ze hebben dus beiden een verbindende functie tussen burger en de gemeente.

Het was een zeer prettig gesprek met een welwillend wethouder en stadsdeelregisseur. BGGL en de aangesloten buurten zijn oprecht blij met hun komst en rol!

 

Geen grote scholencampus aan Groene Loper

Na jaren discussie over wel of niet een brede scholencampus aan de Groene Loper in Maastricht, lijkt het plan nu definitief van de baan. 


Op dinsdag 21 maart 2023 verscheen het eindrapport van de Adviescommissie ARVO Maastricht 2040 (ook wel Commissie Bovens genoemd) en de aanbevelingen in dat rapport scheppen veel duidelijkheid (zie hier de aanbeveling): maximaal 1000-1200 leerlingen verspreid over vier VO-locaties in Maastricht (sateliet structuur). Daarmee verdwijnen de plannen voor grote onderwijsfabrieken aan de Groene Loper en de Bemelergrubbe in de prullenbak. 


Natuurlijk zijn we er nog niet en moet er nog van alles afgesproken en overlegd worden, óók met de betreffende buurtnetwerken, maar de nieuwe koers is duidelijk en zorgt voor een bepaalde rust en tevredenheid bij bezorgde omwonenden.

De opgedane inzichten (zie hieronder de passage 'Geen grote scholencampus aan Groene Loper') mbt leefbaarheid & veiligheid, mobiliteit en stedelijke inpassing zullen straks ook waardevol zijn bij het inrichten van een sateliet structuur verdeeld over de stad zoals die thans is voorgesteld.


Wethouder Aarts en verkeerdeskundige Velmers op bezoek

Op donderdag 16 maart was wethouder John Aarts en verkeersdeskundige Dhr. Velmers van de Gemeente Maastricht te gast bij Belangengroep de Groene Loper. In deze belangengroep zijn alle buurtnetwerken aan de Groene Loper vertegenwoordigd, te weten:

 • Buurtcomité Scharn-West
 • Buurtnetwerk Scharn
 • Buurtnetwerk Wittevrouwenveld
 • Buurtnetwerk Wyckerpoort
 • Buurtnetwerk Heugemerveld
 • Buurtplatform Heer


Een vertegenwoordiging van bovengenoemde buurtnetwerken liep samen met wethouder John Aarts en verkeersdeskundige Sander Velmers (gemeente Maastricht) over de Groene Loper en besprak tijdens die wandeling de zorgen en knelpunten van de Groene Loper. Ook in relatie tot de ontwikkelingen m.b.t. de mogelijke komst van de scholencampus, rechtbank en de stationsontwikkeling die de verkeersintensiteit  aan de Groene Loper mogelijk doen toenemen.


Het was een waardevolle bijeenkomst waarin vooral werd gedacht in oplossingen en kansen, te beginnen met de inrichting van de 30km-zone.


Na afloop van de bijeenkomst heeft Belangengroep de Groene Loper een inventarisatie aangeboden die door gemeente Maastricht gebruikt kan worden bij het verdere inrichtingstraject van de Groene Loper. Afgesproken is dat gemeente Maastricht met de buurtnetwerken een gezamenlijk communicatietraject met de buurt gaan opzetten.Buurt denkt mee over een nieuwe locatie van een scholencampus Maastricht-Oost 


Op woensdag 8 maart van 19:30 tot 19:30 uur werd door de Gemeente Maastricht onder de leiding van Wethouder Pas een informatie avond gehouden over de voortgang en opties met betrekking tot de mogelijke vorming van een scholencampus in Maastricht Oost. De vergadering werd druk bezocht met meer dan 100 buurtbewoners en geinteresseerden. Ook vanuit de gemeente en LVO was een grote delegatie aanwezig.

 

Na een inleiding door Wethouder Pas werd een terugkoppeling gegeven over het besluitvormingstraject en daaruit voortvloeiend de thans resterende 2 opties: 

-        Optie 1: Vista blijft op de huidige locatie en VMBO wordt hieraan toegevoegd. De rest wordt gerealiseerd aan de Bemelergrubbe.

-         Optie 2: Voornamelijk concentratie aan de Groene Loper en een klein deel aan de Bemelergrubbe.

 

Daarna werden 2 parallelle sessies gehouden waarin geïnventariseerd werd welke zorgen er zijn van de buurtbewoners. Deze hadden betrekking op: leefbaarheid en veiligheid, mobiliteit en stedenbouwkundige inpassing.

 

Opgehaald werd onder andere:

-        Dat het belangrijk is dat er balans is en blijft tussen wonen en overige functies.

-        Dat er zorgen zijn over toename verkeer: hoe wordt het verkeer geleid, hoe wordt                       voorzien in parkeren en openbaarvervoer om veiligheid te garanderen en overlast te                   beperken.

-        Dat er zorgen zijn over hangjongeren en drugsoverlast, over de gezondheid                                 schoolgaande kinderen ivm voorbijkomend verkeer.

-        Ontbreken van dialoog met de buurt.


Afgesloten werd met een dank van woord door wethouder Pas met daarin een speciaal woord van dank aan belangengroep de Groene Loper voor hun bijdrage aan dit dossier.

Communicatie werkgroep scholencampus

Een van de afspraken die op 5 oktober jongstleden gemaakt is tijdens het 'Scholencampus overleg' met LVO, VISTA, gemeente Maastricht en de betrokken buurtnetwerken is, dat er een communicatie werkgroep zou worden geformeerd. Deze werkgroep moet borgen dat informatie over de mogelijke komst van een scholencampus aan de Groene Loper over en weer tijdig, transparant en eenduidig wordt gecommuniceerd vóórdat er besluiten worden genomen.
Gisteren - donderdag 8 december 2022 - vond een eerste bijeenkomst van deze werkgroep plaats in het Trefcentrum van Wittevrouwenveld in Maastricht.

Aan dit gesprek namen deel:

 • Marc Hendriks (gemeente Maastricht)
 • Judith Egter (gemeente Maastricht)
 • Bibi van der Wouw (gemeente Maastricht)
 • Nika Dings (gemeente Maastricht)
 • Daniela Ghijsen (gemeente Maastricht)
 • Ariane Schut (LVO) 
 • Marc Vossen (Buurtcomité Scharn-West)
 • Imco Goudswaard (Buurtnetwerk Wittevrouwenveld)
 • Marie-Louise Knols (Buurtnetwerk Scharn)
 • John Wijenbergh (Belangengroep de Groene Loper)
 • Jos Vandewall (Buurtplatform Heer)
 • Frank van der Zee (Buurtnetwerk Wyckerpoort)


Door gemeente Maastricht werd medegedeeld dat wethouder Manon Fokke - naast wethouder Johan Pas - benoemd is tot mededossierhouder van het scholencampusproject. 


Verder werd over diverse punten gediscussieerd en van gedachten gewisseld, is een voorlopige planning besproken en zijn acties vastgelegd met betrekking tot:


 • verdergaand onderzoek scenario 4 locatie scholencampus (grotendeels de Groene Loper - deels Bemelergrubbe)
 • verdergaand onderzoek scenario 5 locatie scholencampus (volledig Bemelergrubbe) 
 • communicatie met de buurt
 • de uitkomsten van het onderzoeksrapport van externe commissie Bovens
 • het huisvestingsplan
 • vervolggesprek communicatie werkgroep


De vertegenwoordigers van de buurtnetwerken kijken positief terug op de bijeenkomst.