Nieuws en agenda

 

Op 18 maart ging BGGL in gesprek met de wethouders Mackus en Pas, enkele gemeente ambtenaren en LVO-adviseurs.

Aanwezig waren: de leden van BGGL, wethouder Mackus, wethouder Pas, R. Olvers (stadsdeelregisseur), M. v.d. Velde (onderwijshuisvesting), G. Groot (projectleider Groene Loper), B. van de Wouw (communicatie) en H. Schmeidts (projectleider LVO) 

 

Huisvestingsplannen LVO 

BGGL geeft aan verbaast en bezorgd zijn m.b.t. de plannen van LVO om een VMBO/HAVO te vestigen op locatie VISTA. Naast de 2600 leerlingen komen er nog een 1250 leerlingen (samen 3850 leerlingen en daarbij zo’n 500-600 leraren) bij en dat leidt tot een ongewenste concentratie met als gevolg dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid onder druk komt te staan. Tevens worden zorgen geuit over de kwetsbaarheid van de groep VMBO leerlingen in het licht van een plaatsing naast het MBO. Wethouder Pas geeft aan dat langs 11 parameters gekeken is naar mogelijke locaties voor de scholen in Maastricht. Daarbij zijn 4 locaties als beste optie naar voren gekomen. Volgens wethouder Pas is er geen plan B en is er een onbalans tussen verdeling locaties oost en west Maastricht vanwege het feit dat er aan de west kant weinig geschikte gebouwen/locaties aanwezig zijn. 

Voor de details van die selectie klik hier


Qua planning zijn de volgende data belangrijk 

 • Eind mei communiceren we breed over de resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken en het concept Integraal huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO) – exacte datum volgt nog. 
 • Dinsdagavond 4 juni staat een presentatie gepland voor de gemeenteraad. Je kunt deze ook online volgen 
 • Dinsdagavond 8 oktober vindt de stadsronde plaats over het IHP VO 
 • Dinsdagavond 5 november vindt het politieke debat plaats 
 • Dinsdagavond 26 november volgt besluitvorming tijdens de raadsvergadering. 


Het inspraakmoment van de burger is pas op 8 oktober. BGGL is van mening dat ze te laat in het proces betrokken zijn. Tevens wordt aangegeven dat bij de inspraak op de eerste plannen voor een scholencampus al heel veel vragen en meningen van bewoners rondom Vista zijn opgehaald. Onduidelijk blijft of hier bij de nieuwe planvorming al rekening mee wordt gehouden. 

 

De mogelijke vestiging van de rechtbank op locatie van St. Maartens college 

BGGL vraagt naar de aanleiding om op die lcoatie de rechtbank te vestigen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven dat het een landelijke wens is om de rechtbanken kort bij het centraal station te plaatsen. Vanwege het economische belang van Maastricht gaat de gemeente deze wens proberen te realiseren. Bij de vraag of het ook op locatie station Noord kan is het antwoord nee (wethouder Pas). Het moet een centraal station zijn. BGGL maakt zich vooral zorgen over parkeeroverlast en het verwachte toegenomen verkeer. Gegeven de onbetrouwbaarheid van het treinverkeer is de verwachting dat het autoverkeer behoorlijk zal toenemen. 

 

Dossier around the tracks 

De gezamenlijke buurtnetwerken Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Scharn, Heugemerveld,, Ceramique, de buurtplatformen Heer en Wyck en buurtcomité Scharn-West steunen het samenhangend verhaal van Coenen en Soete genaamd ‘around the tracks’ met als voornaamste doel om de spoor barrière te slechten (klik hier voor meer info van hun plannen). Er zijn wel voorgenomen plannen (sluiten overweg Duitsepoort, aanpassen van de passerelle en een fietsbrug t.h.v. de St. Maartenslaan) maar die worden in de ogen van de buurten gezien als postzegel aanpak (geen samenhang). In een brief aan de betrokken wethouders spreken ze hun steun uit en verzoeken ze om een haalbaarheidsonderzoek te starten. Wethouder Mackus geeft aan dat de plannen (te) duur zijn en op dit moment niet haalbaar. Om die reden opteert men voor realisatie van voornoemde eigen plannen en een parallelle verkenning van de plannen Soete en Coenen. De verkenning en het vinden van financiering is een langdurig traject. 

 

Communicatie op de verschillende dossiers 

In het verleden zijn afspraken gemaakt over tijdige communicatie als er ontwikkelingen zijn aangaande huisvesting LVO. BGGL spreekt de wens uit om breder (alle initiatieven rondom de Groene Loper) geïnformeerd te worden. Afgesproken wordt dat er een periodiek overleg (iedere 3 maand) gepland gaat worden met B. van der Wouw (communicatieadviseur gemeente Maastricht) , R. Olvers ( stadsdeelregisseur) en Dhr G. Groot (projectleider de Groene Loper). 

Agenda

 

Op donderdag 16 november organiseert de Gemeente Maastricht een 2-de ateliersessie waarin de input van sessie 1 is verwerkt in een discussievoorstel.

Personen die deel willen nemen kunnen een mail sturen naar [email protected] onder vermelding van ‘Aanmelding ateliersessie Groene Loper 30 km/u’, onder vermelding van naam én woonadres.


Het event vindt plaats in het Trefcentrum Wittevrouwenveld van 19 tot 21 uur.

1e ateliersessie inrichting 30-KM zone

Gisteren donderdag 12 oktober heeft er een ateliersessie plaatsgevonden met voornamelijk bewoners van de Groene Loper en de gemeente Maastricht. Doel was in deze eerste sessie om van de bewoners input te krijgen over de ervaren knelpunten, deze te prioriteren en mogelijke oplossingen op te halen die passen bij een 30-Km zone-inrichting en een betere verkeersveiligheid. Het budget dat de gemeente beschikbaar heeft is groot 1 miljoen euro. 

 

De avond werd door 33 mensen bijgewoond en de ideeën die werden ingebracht waren inspirerend. A.d.h.v. de ingebrachte knelpuntenprioritering en de ingebrachte ideeën gaat de gemeente de komende maanden een voorstel maken voor fysieke inrichting en daarbij behorende gedragsaanpak. Op donderdag 16 november vindt een 2-de ateliersessie plaats waarin deze ideeën worden teruggekoppeld. De bewoners kunnen dan reageren op het gemeente voorstel.

 

Ten behoeve van monitoring van de nog te nemen maatregelen heeft er in juni een 0-meeting plaatsgevonden mbt verkeersintensiteit en snelheid. Daaruit kwam naar voren dat het verkeer op de Groene loper behoorlijk is gegroeid van 3000 (2020) naar 4000 voertuigen per etmaal op het noordelijke deel van de Groene Loper en van 4000 (2018) naar 6100 voertuigen per etmaal op het zuidelijk deel. Opvallend was dat ongeveer 10,5% de maximumsnelheid van 50km per uur overtreedt. Dat lijkt weinig maar dat zijn nog altijd 1060 auto’s die iedere dag te hard rijden!

 

Dit is een mooie voorbeeld van burgerparticipatie waarbij bewoners mogen MEEdenken. Belangengroep de Groene Loper bedankt Sander Velmers en het team van de gemeente Maastricht voor deze vruchtbare 1e sessie.

 

Voor meer informatie klik hier.

Wat is de rol en mandaat van een stadsdeelwethouder en -regisseur?

Gisteren 23 maart 2023 had Belangen Groep de Groene Loper (BGGL) een afspraak met de stadsdeelwethouder Mackus en stadsdeelregisseur van der Waa. De onderwerpen op de agenda waren de ontwikkelingen die het verkeer ongewenst laten toenemen op de Groene Loper en de rol en mandaat van beide functionarissen.  

 

Gestart werd op de Groene Loper ter hoogte van het Vista College. Kort werd teruggeblikt op de ontmoeting met wethouder Aarts inzake de verkeersveiligheid op de Groene Loper. Al lopend naar het Noorden kwam ook de mogelijke afsluiting van de overweg de Duitse Poort en de mogelijke komst van de rechtbank en openbaar ministerie aan bod en het daardoor ongewenste effect van meer verkeer op de Groene Loper. Ook werden de opties verkend van een stadstuin die thans gevestigd is op het KPN-terrein maar op termijn daar weg moet. Deze stadstuin heeft namelijk een belangrijke verbindende waarde voor de aangrenzende bewoners. 
 

Op het pleintje aan de kop van de Frankenstraat en de Groene Loper werd kort stil gestaan bij de potenties van dit plein. Daarna werd onder het genot van een hapje en drankje door wethouder Mackus toegelicht wat de rol en mandaat van een stadsdeelwethouder is. De stadsdeelregisseurs zijn de ogen en oren van de burgers richting de gemeente en de stadsdeelwethouder is instrumenteel daar waar het domein overstijgende zaken betreft. Bijvoorbeeld in een probleem dat zowel mobiliteit als onderwijs betreft kan hij in gesprek met de betrokken wethouders de belangen van de burgers behartigen. Ook kan hij functioneel zijn bij het oplossen van kleinere problemen (mandaat). Ze hebben dus beiden een verbindende functie tussen burger en de gemeente.

Het was een zeer prettig gesprek met een welwillend wethouder en stadsdeelregisseur. BGGL en de aangesloten buurten zijn oprecht blij met hun komst en rol!

 

Geen grote scholencampus aan Groene Loper

Na jaren discussie over wel of niet een brede scholencampus aan de Groene Loper in Maastricht, lijkt het plan nu definitief van de baan. 


Op dinsdag 21 maart 2023 verscheen het eindrapport van de Adviescommissie ARVO Maastricht 2040 (ook wel Commissie Bovens genoemd) en de aanbevelingen in dat rapport scheppen veel duidelijkheid (zie hier de aanbeveling): maximaal 1000-1200 leerlingen verspreid over vier VO-locaties in Maastricht (sateliet structuur). Daarmee verdwijnen de plannen voor grote onderwijsfabrieken aan de Groene Loper en de Bemelergrubbe in de prullenbak. 


Natuurlijk zijn we er nog niet en moet er nog van alles afgesproken en overlegd worden, óók met de betreffende buurtnetwerken, maar de nieuwe koers is duidelijk en zorgt voor een bepaalde rust en tevredenheid bij bezorgde omwonenden.

De opgedane inzichten (zie hieronder de passage 'Geen grote scholencampus aan Groene Loper') mbt leefbaarheid & veiligheid, mobiliteit en stedelijke inpassing zullen straks ook waardevol zijn bij het inrichten van een sateliet structuur verdeeld over de stad zoals die thans is voorgesteld.


Wethouder Aarts en verkeerdeskundige Velmers op bezoek

Op donderdag 16 maart was wethouder John Aarts en verkeersdeskundige Dhr. Velmers van de Gemeente Maastricht te gast bij Belangengroep de Groene Loper. In deze belangengroep zijn alle buurtnetwerken aan de Groene Loper vertegenwoordigd, te weten:

 • Buurtcomité Scharn-West
 • Buurtnetwerk Scharn
 • Buurtnetwerk Wittevrouwenveld
 • Buurtnetwerk Wyckerpoort
 • Buurtnetwerk Heugemerveld
 • Buurtplatform Heer


Een vertegenwoordiging van bovengenoemde buurtnetwerken liep samen met wethouder John Aarts en verkeersdeskundige Sander Velmers (gemeente Maastricht) over de Groene Loper en besprak tijdens die wandeling de zorgen en knelpunten van de Groene Loper. Ook in relatie tot de ontwikkelingen m.b.t. de mogelijke komst van de scholencampus, rechtbank en de stationsontwikkeling die de verkeersintensiteit  aan de Groene Loper mogelijk doen toenemen.


Het was een waardevolle bijeenkomst waarin vooral werd gedacht in oplossingen en kansen, te beginnen met de inrichting van de 30km-zone.


Na afloop van de bijeenkomst heeft Belangengroep de Groene Loper een inventarisatie aangeboden die door gemeente Maastricht gebruikt kan worden bij het verdere inrichtingstraject van de Groene Loper. Afgesproken is dat gemeente Maastricht met de buurtnetwerken een gezamenlijk communicatietraject met de buurt gaan opzetten.Buurt denkt mee over een nieuwe locatie van een scholencampus Maastricht-Oost 


Op woensdag 8 maart van 19:30 tot 19:30 uur werd door de Gemeente Maastricht onder de leiding van Wethouder Pas een informatie avond gehouden over de voortgang en opties met betrekking tot de mogelijke vorming van een scholencampus in Maastricht Oost. De vergadering werd druk bezocht met meer dan 100 buurtbewoners en geinteresseerden. Ook vanuit de gemeente en LVO was een grote delegatie aanwezig.

 

Na een inleiding door Wethouder Pas werd een terugkoppeling gegeven over het besluitvormingstraject en daaruit voortvloeiend de thans resterende 2 opties: 

-        Optie 1: Vista blijft op de huidige locatie en VMBO wordt hieraan toegevoegd. De rest wordt gerealiseerd aan de Bemelergrubbe.

-         Optie 2: Voornamelijk concentratie aan de Groene Loper en een klein deel aan de Bemelergrubbe.

 

Daarna werden 2 parallelle sessies gehouden waarin geïnventariseerd werd welke zorgen er zijn van de buurtbewoners. Deze hadden betrekking op: leefbaarheid en veiligheid, mobiliteit en stedenbouwkundige inpassing.

 

Opgehaald werd onder andere:

-        Dat het belangrijk is dat er balans is en blijft tussen wonen en overige functies.

-        Dat er zorgen zijn over toename verkeer: hoe wordt het verkeer geleid, hoe wordt                       voorzien in parkeren en openbaarvervoer om veiligheid te garanderen en overlast te                   beperken.

-        Dat er zorgen zijn over hangjongeren en drugsoverlast, over de gezondheid                                 schoolgaande kinderen ivm voorbijkomend verkeer.

-        Ontbreken van dialoog met de buurt.


Afgesloten werd met een dank van woord door wethouder Pas met daarin een speciaal woord van dank aan belangengroep de Groene Loper voor hun bijdrage aan dit dossier.

Communicatie werkgroep scholencampus

Een van de afspraken die op 5 oktober jongstleden gemaakt is tijdens het 'Scholencampus overleg' met LVO, VISTA, gemeente Maastricht en de betrokken buurtnetwerken is, dat er een communicatie werkgroep zou worden geformeerd. Deze werkgroep moet borgen dat informatie over de mogelijke komst van een scholencampus aan de Groene Loper over en weer tijdig, transparant en eenduidig wordt gecommuniceerd vóórdat er besluiten worden genomen.
Gisteren - donderdag 8 december 2022 - vond een eerste bijeenkomst van deze werkgroep plaats in het Trefcentrum van Wittevrouwenveld in Maastricht.

Aan dit gesprek namen deel:

 • Marc Hendriks (gemeente Maastricht)
 • Judith Egter (gemeente Maastricht)
 • Bibi van der Wouw (gemeente Maastricht)
 • Nika Dings (gemeente Maastricht)
 • Daniela Ghijsen (gemeente Maastricht)
 • Ariane Schut (LVO) 
 • Marc Vossen (Buurtcomité Scharn-West)
 • Imco Goudswaard (Buurtnetwerk Wittevrouwenveld)
 • Marie-Louise Knols (Buurtnetwerk Scharn)
 • John Wijenbergh (Belangengroep de Groene Loper)
 • Jos Vandewall (Buurtplatform Heer)
 • Frank van der Zee (Buurtnetwerk Wyckerpoort)


Door gemeente Maastricht werd medegedeeld dat wethouder Manon Fokke - naast wethouder Johan Pas - benoemd is tot mededossierhouder van het scholencampusproject. 


Verder werd over diverse punten gediscussieerd en van gedachten gewisseld, is een voorlopige planning besproken en zijn acties vastgelegd met betrekking tot:


 • verdergaand onderzoek scenario 4 locatie scholencampus (grotendeels de Groene Loper - deels Bemelergrubbe)
 • verdergaand onderzoek scenario 5 locatie scholencampus (volledig Bemelergrubbe) 
 • communicatie met de buurt
 • de uitkomsten van het onderzoeksrapport van externe commissie Bovens
 • het huisvestingsplan
 • vervolggesprek communicatie werkgroep


De vertegenwoordigers van de buurtnetwerken kijken positief terug op de bijeenkomst.